คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปลา

     
35

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 
 
 
36 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  
 
 
37 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  
 
 
38 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง  
 
 

39

การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

 
 
 
43 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูล  
 
 
58 การขอเลขที่บ้าน  
 
 
59 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  
 
 
60 การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา20/1  
 
 
63 การจำหน่ายชื่อรอง  
 
 
64 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ  
 
 
65

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

 
 
 
66

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

 
 
 
67

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

 
 
 
68 การจำหน่ายชื่อสกุล  
 
 
69 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  
 
 
70 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย  
 
 
71 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  
 
 
72

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

 
 
 
73

การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

 
 
 
74 การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง  
 
 
75

การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)

 
 
 
76 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น  
 
 
77 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล  
 
 
78

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

 
 
 
79 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส  
 
 
80 การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง  
 
 
81 การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  
 
 
82

การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

 
 
 
83 การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  
 
 
84

การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านท.ร.13

 
 
 
85 การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด  
 
 
86 การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  
 
 
87

การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

 
 
 
88

การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

 
 
 
89 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  
 
 
90

การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

 
 
 
91 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)  
 
 
92 การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.. 2499  
 
 
93

การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นหรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุดหรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 
 
 
94 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
 
 
95

การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

 
 
 
96

การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชนหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 
 
 
97 การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง  
 
 
98 การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  
 
 
99 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน  
 
 
100 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  
 
 
101 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์  
 
 
102 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  
 
 
103 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น  
 
 
104 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน  
 
 
105 การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ  
 
 
106 การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  
 
 
107 การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  
 
 
108 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น  
 
 
109 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  
 
 
110 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น  
 
 
111 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ  
 
 
112 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  
 
 
113 การรับแจ้งการย้ายเข้า  
 
 
114 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  
 
 
115 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  
 
 
116 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
 
 
117 การรับแจ้งการย้ายออก  
 
 
118 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  
 
 
119 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  
 
 
120 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  
 
 
160 การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  
 
 
172

การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

 
 
 
182 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า1แห่ง  
 
 
183 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  
 
 
186 การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ..2543  
 
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info