คู่มือสำหรับประชาชน

 

งานพัฒนาชุมชน

     
150 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
 
 
156 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
 
 
157 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 
 
     
     


 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info