คู่มือสำหรับประชาชน

 

กองช่าง

     
16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
 
 
17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  
 
 
18

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

 
 
 
19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
 
 
20 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
 
 
21

 ารออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 
 
 
22 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
 
 
135 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
 
 
136 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
 
 
137 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
 
 
138 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
 
 
139 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
 
 

140

การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

 
 
 
141 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
 
 
142 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
 
 
143 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
 
 
144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 
 
145 การแจ้งขุดดิน  
 
 

146

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 
 
147 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 
 
148 การแจ้งถมดิน  
 
 
149 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
 
 
     


 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info