ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประเพณี

   
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปลา
  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563         
            ตารางแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
            ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  เรื่อง  การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ของชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) 
  .โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562(ของชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการชุมชนปลอดขยะ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562
 

โครงการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562  (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา) 

  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านสวนรังสี ประจำปีงบประมาณ  2562 (ชมรมคนรักษ์สุขภาพบ้านสวนรังสี) 
  ระเบียบว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา
  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพในการใช้งานและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  ภาพกิจกรรมการจัดตั้งสภาเด็กระดับตำบล เทศบาลตำบลบางปลา
 

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอพยบหนีไฟโรงเรียนวัดบางปลา
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล/โครงการฝึกอบรมวัยทีนวัยใสห่วงใยสุขภาพการตั้งครรภ์ไม่พร้อมประจำปี2560
  โครงการ กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริเทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปลาเรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย
 

เทศบาลตำบลบางปลา ขอเชิญทุกท่านกรอกแบบสำรวจเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาล

  ตำบลบางปลา ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  ระเบียบว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางปลา 2560
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2560   
  โครงการมหกรรมวิชาการรวมพลังสร้างสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2560
  โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2560  
  ครงการเด็กและเยาวชนจะปลอดภัยหากใส่ใจการปฐมพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
  โครงการชุมชนปลอดขยะเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2560
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี 2560 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ 2560
  โครงการคลองสวยน้ำใสเทศบาลตำบลบางปลาชาวบางปลาร่วมใจคืนน้ำใสให้คูคลองประจำปีงบประมาณ2560     
  ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-7พฤษภาคม2560
  ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่27-29เมษายน2560
  ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยทีมหมอครอบครัว เทศบาลตำบลบางปลา
  สรุปรายงานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการประชาชน
  โครงการชุมชนปลอดขยะ
  ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ พวกเราห่วงใย ผู้สูงอายุ
  โครงการคลองสวย น้ำใส เทศบาลตำบลบางปลา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลดและแยกขยะจากแหล่งกำเนิด)
  โครงการเด็กและเยาวชนจะปลอดภัย  หากใส่ใจการปฐมพยาบาล
  ครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการสานสัมพันธ์รักจากมือลูก
  โครงการเสริมศักยภาพพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2558
  โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (ให้ความรู้ด้านขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร ) เทศบาลตำบลบางปลา2558
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2558
  โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
 

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   เทศบาลตำบลบางปลา

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

  โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ พวกเราห่วงใย ผู้สูงอายุ
  โครงการคลองสวย น้ำใส เทศบาลตำบลบางปลา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลดและแยกขยะจากแหล่งกำเนิด)
  โครงการเด็กและเยาวชนจะปลอดภัย  หากใส่ใจการปฐมพยาบาล
  ครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการสานสัมพันธ์รักจากมือลูก
  โครงการเสริมศักยภาพพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2558
  โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (ให้ความรู้ด้านขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร ) เทศบาลตำบลบางปลา2558
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2558
 

โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

 

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   เทศบาลตำบลบางปลา

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต 2557 ณ จังหวัฉะเชิงเทรา
  ภาพกิจกรรมหาอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการทำที่บ้านเพื่อหารายได้พิเศษ
  ประมาณภาพกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมันสามัญประจำปี2557และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2558
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลาสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ประจำปี2557
  การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง
  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต 2556 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
  โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 2556
  ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
  โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพจิต2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ประมาณภาพกิจกรรมออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและให้คำปรึกษาปัญหาและด้านต่างๆ
  สภากาชาดไทยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์มอบของให้กับผู้สูงอายุและรักษาพร้อมตรวจสุขภาพ
  ภาพกิจกรรมการมอบหอมแดงให้กับผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรราคาหอมแดงราคาตกต่ำ
  ภาพกิจกรรมอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านโดยลำพังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  ปรับพื้นที่ลานเอนกประสงค์ให้กับผู้สูงอายุบ้านท้องถิ่นไทยได้ใช้ประโยชน์
  ประมาณภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา
  ภาพกิจกรรมผู้สูงอายุทีพักอาศัยในบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ปลูกพืชพักสวนครัวไว้กินเอง
  นายกเหล่ากาชาดร่วมกับเทศบาลตำบลบางปลาตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
  ภาพกิจกรรมมอบถุงยังชีพกาชาดจังหวัดสมุทรสาครให้ผู้สูงอายุทุกเดือน
  โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออกเทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการชุมชนสบายใจ อสม.ยุคใหม่ใส่ใจผู้พิการ
  โครงการพัฒนาการตามวัย อสม.ยุคใหม่ใส่ใจเด็ก๐-๕ ปี
  โครงการมหกรรมรวมพลังหยุดยั้งโรค๒๕๕๕
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
  โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๒๕๕๕
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

  โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวอำแพงจังหวัดสมุทรสาคร
  การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
  ตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลาเปิดให้บริการในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔
  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลบางปลา 2554
  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60 มอบป้ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2554  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ
  เทศบาลตำบลบางปลาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  การประเมินประสิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลา
  ผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีไทย
  สอบถามความสมัครใจในการโอน(ย้าย)ของพนักงานเทศบาล
  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลบางปลา 2553
  โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
  โครงการศึกษาดูงานสวนสมุนไพร
  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลบางปลา 2553
  โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
  โครงการศึกษาดูงานสวนสมุนไพร
  โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด
  การแข่งขันกีฬาชุมช ประจำปี 2553
  โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร ดูแลผู้พิการแบบมีส่วนร่วม
  งานเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานวันลอยกระทงและการประกวดหนูน้อยนพมาศเทศบาลตำบลบางปลา
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ทำบุญ เที่ยววัด ชมวัง สร้างสรรค์สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา
  พิธีเจริญพระพุทมนต์สมโภชและพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 

 

   

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info