พิธีเจริญพระพุทมนต์สมโภชและพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฑปรินายก  ได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐ์ฐานไว้  ณ  มหาวิหารบุรพสยามราชรังสี
วัดป่าชัยรังสี  จังหวัดสมุทรสาคร  ให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัว  โดยขอเชิญพ่อค้าประชาชนร่วมจัดพิธีแห่อั้นเชิญฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภชและพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552  เวลา 16.38 น เป็นต้นไป
  

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info