1. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562(ของชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา                                             
งบประมาณ    
   จำนวน  57,000.-บาท                                                                                                 
ระยะเวลาดำเนินการ    ธันวาคม 2561 กันยายน  2562 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info