2. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562  (ของชมรมผู้สูงอายุ) 
กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
งบประมาณ    จำนวน  87,450.-บาท                                                                                                 
ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม  กันยายน  2562

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info