3. โครงการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562  
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา) 

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ปกครองและบุคลากรรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา                                                  
งบประมาณ    จำนวน  30,000.-บาท                                                                                                 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 กุมภาพันธ์  30 กันยายน  2562 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info