4. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านสวนรังสี ประจำปีงบประมาณ  2562   (ชมรมคนรักษ์สุขภาพบ้านสวนรังสี) 

กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกชมรมคนรักษ์สุขภาพบ้านสวนรังสี และประชาชนในเขต                                                  
งบประมาณ    จำนวน  40,000.-บาท                                                                                                
ระยะเวลาดำเนินการ    กุมภาพันธ์   กันยายน  2562

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info