โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
 

                                 นายชาตรี  โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา  จัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการเปลี่ยน
ศักราชใหม่ของไทยประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้น โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ กิจกรรมการขนทรายเข้าวัดและก่อเจดีย์ทราย
และกิจกรรมการละเล่นสาดน้ำ   ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและส่งเสริม
ให้ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์และความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อสืบทอดและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
 
 


 


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info