คู่มือรีบเรื่องร้าวร้องทุกข์

ช่องทางร้องเรียนความคิดเห็น

สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน

แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นสายตรงผู้บริหาร

สายด่วนเทศบาล

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com