ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง ปี 2562

 
   

 

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนภายในเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านใต้วัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านใต้วัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกวดราคาจ้างก่อสรต้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สค.ถ.8-0001(ถนนเทศบาล ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ.8-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรร(ครั้งที่3)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่ 3)

 
 

โครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ.8-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่2)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ.8-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรรด้วยวิธี(e-bidding)

 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขาด 6 ตัด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

 
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท่าเพื่อจัดการจราจร ถนนสาย สค.ถ.8-0001 (ถนนซอยเทศบาล4 วัดป่าชัยรังสี) ครั้งที่2ด้วยวิธี(e-bidding)

 
 

จ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ 2562ด้วยวิธี(e-bidding)

 
       
   

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง ปี 2561

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สาย สค.ถ.8-0003(ถนนซอยเทศบาล2บ้านใหม่)ชุมชนบ้านใหม่ด้วยวิธี(e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจร ถนนสาย สค.ถ. 8-0001(ถนนซอยเทศบาล4วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี ด้วยวิธี(e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สาย สค.ถ.8-0016(ถนนซอยเหลืองสละ)ชุมชนเศรษฐกิจ ด้วยวิธี(e-bidding)

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำลานจอดรถและอาคารศูนย์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธี (e-bidding)

 
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำ ลานจอดรถ และอาคารศูนย์ออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธี (e-bidding)ครั้งที่ 2

 
 

ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำลานจอดรถและอาคารศูนย์ออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอรอนิกส์ (e-bidding)

 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนบ้านใต้วัดพร้อมปรับภูมิทัศน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bibbing)  
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องสูบ้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Submersible Pump พร้อมอุปกรณ์บริเวณสถานีสูบน้ำใต้สะพานและสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
 

จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560)

 
 

จ้างเหมาสถานที่รับบริการจำกัดขยะมูลฝอยของเอกชนโดยเทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ2561

 
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m