ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง ปี 2562

 
   

 

 
 

จ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ขอบเขตงานจ้างกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาลตำบลบางปลาเป็นผู้จัดเก็บประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563  
       
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m