ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างๆ ปีงบประมาณ 2562

 
       
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 หมายเลขครุภัณฑ์ 417/54/0001 ของเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 1 เครื่อง  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสารยี้หอ SHARP รุ่น MX-M314NV หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0002 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 1 เครื่อง  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอน (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M315NV หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0003 ของกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 1 เครื่อง  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1443 สค.) เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลาประจำปี 2563  
  จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ2563  
  จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7977สค  
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m