ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างๆเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563

 
       
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP หมายเลขครุภัณฑ์ 453-60-0069 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563  
  จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน (Bangpla Smart Pubtic Seivice)  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฏรเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งานเพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  จ้างเหมาเช่าเต็นท์เช่าเครื่องเสียงและพิธีเปิด-ปิดงานตามโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.2563  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 แผ่นป้าย  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.2563  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา  
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m