ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

รวมเอกสาร ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 8)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 1)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 3)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 4)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 5)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 6)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 7-10)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 11)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 12)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 13)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 14)

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 15)

ประกาศจังหวัดมุทรสาคร 

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 1 - 6) 

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 7) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 8) 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 9-10)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 11) การงดให้บริการและปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 12) กำหนดเวลาการเปิด-ปิดตลาด

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 13 - 17)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 18) กำหนดการเปิด-ปิดตลาด

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 19)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 20-23)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 24-25)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 26)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 27-31)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 32)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 33)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 34)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 35)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 36)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 37)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร มาตรการเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลว 9 พ.ค. 63

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 38 - 39)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 40)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 41)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 42)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 43)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 44)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 45)

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา

เรื่อง หยุดให้บริการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลา

กลับหน้าหลัก>>>
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info