ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง ปี 2562

 
   

 

 
 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ.8-001 (ถนนเทศบาลซอย4) ชขุมชนบ้านสวนรังสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
  เอกสารประกวดราคา เลยที่ 2/2563  
  แบบ บก.01  
  แบบ ปร.6  
  แบบแปลนโครงการ  
 

รูปแบบรายงานก่อสร้างโครงการฯ

 
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m