โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีไทย 2553
 

                                 เทศบาลตำบลบางปลา  จัดโครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีไทยในเขตตำบลบางปลา    เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
ณ  หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร  นายชาตรี  โพธิ์อบ   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลา   พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการและพนักงานเทศบาล พร้อมด้วย กำนันตำบลบ้านเกาะ นายวันชัย  โพธิ์อบ  ร่วมกันจัดโครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ ประจำปี 2553 โดยมีผู้สูงอายุ 
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก   สำหรับโครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลบางปลาได้จัดขึ้น      เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม และพบปะสังสรรค์
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน   ซึ่งผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแล และส่งเสริมทั้งทางด้านร่าง กาย จิตใจ สังคม และปัญญา ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมร่วม กัน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค ส่วน ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยว ข้อง 
ตลอดจนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ภายในงานได้จัดให้ มีการประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพฟันแข็งแรง  สุขภาพแข็งแรง  และร่วมสืบทอดประเพณี
อันดีงานของท้องถิ่นให้คงอยู่ ต่อไปด้วย 
 


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info