ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างๆเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563

 
       
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์416-57-0041จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัดสุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลังเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2563  
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
  ซื้อครุภุณฑ์สำรวจรายการเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)เทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m