ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง ปี 2562

 
   

 

 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอแสดงภาพ แสกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

 
  เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เลขที่ 3/2563 ครั้งทื่ 2  
  แบบ บก.06  
  ขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ  
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m