ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างๆเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563

 
       
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถตู้หมายเลขทะเบียน นข 524สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-0174 สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-0174 สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ.8-0001(ถนนเทศบาลซอย 4)ชุมชนบ้านสวนรังสี ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ซื้อวัสดุวทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
  ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)จำนวน 1 ชุด ประจำปีงยบประมาณ พ.ศ.2563
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา
 
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(Covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
       
     

 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.co m