โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  

                

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและมีกิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  อย่างต่อเนื่อง

2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองโรคมีความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาที่ถูกต้อง

3.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  เอกชน  ในการร่วมส่งเสริมสุขภาพ

 งบประมาณ   40,000  บาท    งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info