ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ได้เข้าประชุม  อบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกองทุนฯอื่น ๆ  

งบประมาณ      30,000   บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info