โครงการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการับประทานอาหารหลัก  5  หมู่สำหรับเด็ก

2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก

4.  เพื่อให้ผู้ปกครอง  ผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องของเด็ก

 งบประมาณ      30,000    บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info