โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร (ขับขี่ปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%)

 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและวินัยจราจร

2.  เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยช่วยลดอุบัติเหตุและความรุนแรงจากการขับขี่

3.  เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

 งบประมาณ    30,000   บาท  

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info