โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  อสม.ใส่ใจเด็ก อายุ 0 - 5  ปี

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสร้างความรู้เรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กอายุ  0-5 ปี และประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.  เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ปี

3.  เพื่อให้เด็กที่มีความผิดปกติทางโภชนาการได้รับการแก้ไข 

งบประมาณ    20,000     บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info