โครงการชุมชนสบายใจ  อสม. ยุคใหม่  ใส่ใจผู้พิการ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้พิการในเขตได้รับการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแลให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

3.  เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการ/ครอบครัว 

งบประมาณ     20,000   บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info