โครงการชุมชนร่วมใจ  ปลอดภัยไข้เลือดออก  เทศบาลตำบลบางปลา

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

2.  เพื่อสร้างทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนเอง

 งบประมาณ      50,000   บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info