โครงการชีวิตสดใส  ใส่ใจสุขภาพจิต(ณ  จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการดูแล  ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

2.  เพื่อสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต  ช่วยลดความเครียด  ภาวะซึมเศร้า

3.  เพ่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

 งบประมาณ   60,000   บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info