โครงการ  มหกรรม  รวมพลัง  สร้างสุขภาพ  เทศบาลตำบลบางปลาสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบื้อต้นเช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.  เพื่อให้ประชาชนที่มีผลการตรวจคัดกรองโรค พบความผิดปกติได้รับการวินิจฉัยและส่งต่อเพื่อรักษาที่ถูกต้อง
3.  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
4.  เพื่อสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

                       
    
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info