โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   เทศบาลตำบลบางปลา 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน  ควบคุมให้คนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2.  เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชน ให้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสุนัข 

*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info