โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน   เทศบาลตำบลบางปลา

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการดูแล ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2.  เพื่อสนับสนุนสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info