เทศบาลตำบลบางปลาได้น้ำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
ได้แก่ วัยเด็ก วัยพ่อแม่ และวัย ปู่ ย่า ตา ยายเพื่อการพัฒนาชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
โดยเน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรของคนทุกช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม
ด้วยสายใยที่รักใคร่ กลมเกลียว มีความเอื้ออาทรต่อกัน

*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info