โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2553   ณ  จังหวัด พระนครศรีอยุทธยา                   

                                   เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องตระหนักในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการ
จัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ
แก่ผู้สูงอายุเป็นๆไปอย่างมีระบบ งานพัฒนาชุมชน กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบางปลา จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุขึ้น
  ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 *******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info