ประมาณภาพกิจกรรมการช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เสียชีวิตลง  ทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา
ได้ช่วยเหลือตามหลักหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางชมรมผู้สูงอายุได้กำหนดไว้ คือจ่ายค่าช่วยเหลือทำศพๆ ละประมาณ 9,000 บาท

*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info