โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยเทศบาลตำบลบางปลาได้ประสานของงบประมาณจาก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้งบประมาณมาจำนวน 5 หลัง โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. นางมาลัย พักรักษา    
  2. นางสำเหร่  สายสวาท    
  3. นายจันทร์  วอนวัฒนา    
  4. นายสูง  ทาจันทร์    

นางมาลัย  พักรักษา
นางสำเหร่  สายสวาท


นายจันทร์  วอนวัฒนา


นายบรรจง  วอนวัฒนา

สูง  ทาจันทร์

*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info