โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

                                     ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปลา ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย และได้สนับสนุนงบประมาณให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
.ลานกีฬาอเนกประสงค์
การออกกำลังกาย เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างสุขภาพ โดยอาศัยต้นทุนต่ำ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี    ซึ่งเป็นเป้าหมาย นโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้บริหารเทศบาลได้เห็นความสำคัญ
ในเรื่องนี้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จัดทำโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info