ภาพกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาประชาชนตามพระราชประสงค์ทุกประการ    ทั้งทางด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป 
มีการฝังเข็มประยุกต์   ตรวจรักษาทางทันตกรรม ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ให้บริการสุขศึกษา
 ให้ภูมิคุ้มกันโรค และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยปัจจัยการดำรงชีวิตตลอดจนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย ตามวาระและโอกาสต่างๆ

*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info