กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางปลา

 

คำสั่งที่ 471/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลบางปลา

 
     
   

   
 

กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางปลา

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์การสตรี 

 โดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบางปลา หมู่ ๔ ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีระเบียบอะไรรับรอง

          กรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาสตรีในชนบท ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๐๕  จนถึงปัจจุบัน โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว  และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรี   มีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตัวเอง  สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้   ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วน  รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ เพื่อเป็นแกนนำ  ในการคิดตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหาชนบทและการพัฒนาสตรี   ประกอบกับคณะรัฐมนตรี   ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๗ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมมือกันในการพัฒนาสตรี และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบขึ้น  เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรี  พ.ศ. ๒๕๓๘ 

โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาสตรี

  ประธาน  
  รองประธาน ที่ปรึกษา  
  เลขานุการ เหรัญญิก  
  ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งอื่นๆ  
 

บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี

คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสีปี  นับแต่วันแต่งตั้งเป็นต้นไป และอาจได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานต่อไปได้
แผน

    สำรวจปัญหาความต้องการของสตรีในหมู่บ้าน

      เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

      เสนอแผนงาน โครงการ  เพื่อบรรจุในแผนชุมชน

การดำเนินงาน
    สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน

 ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีและกลุ่มองค์การต่างในชุมชน

 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

    การติดตาม
 ติดตมผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาสตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1.       สตรีมีสัญชาติไทย

2.       อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3.       มีถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่าสามเดือน

4.       เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5.       มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรือที่

6.       กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น

7.       เป็นนักพรต หรือนักบวช

8.       เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.       วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

10.   เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

          เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้พัฒนาตนเอง มีจิตใจอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ตามขีดความสามารถการส่งเสริมการจัดทําครอบครัวพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการจัดทําครอบครัวพัฒนา ครอบครัวพัฒนา คือ ครอบครัวที่สมาชิกทําบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างหมาะสม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต และ มีส่วนร่วมกับชุมชน

คุณลักษณะของครอบครัวพัฒนา ประกอบด้วย

      - ลักษณะของบ้านเรือน เช่น

          จัดถูกสุขลักษณะ  มีสภาพแวดล้อมที่ดี

          ที่อยู่อาศัยมีสภาพคงทน ๕ ปี        

     - ความสัมพันธ์ในครอบครัว

          สมาชิกในครอบครัวมีความเอื้ออาทรรักใคร่
          กลมเกลียว โดยมีเป้าหมายร่วมกัน

          สมาชิกในครอบครัวไม่ทําร้ายกัน ทั้งทางร่างกาย
          และจิตใจ

          เป็นครอบครัวประชาธิปไตย

          การมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมีคุณธรรม

          ครัวเรือนร่วมบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ

          ครัวเรือนร่วมกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

          สมาชิกในครัวเรือนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
          ครัวเรือนร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมที่มีในชุมชน

แนวทางการดำเนินงาน
          คณะกรรมการพัฒนาสตรีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

          จัดประชุมสตรีในหมู่บ้านเพื่อแนะนําการจัดทําครอบครัวพัฒนาตามคุณลักษณะที่กําหนด

          ร่วมกับครอบครัวเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวางแผนการพัฒนา

          ประสานองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

เป้าหมาย

          ติดตามเยี่ยมเยียนเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา  แก่ครอบครัวเป้าหมาย

          จัดทําทะเบียนครอบครัวพัฒนาของ

          หมู่บ้านและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

          จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู  เพื่อให้ครอบครัวดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ดี และชุมชนได้เกิด ความ

 
   
   


*****************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info