โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (ให้ความรู้ด้านขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร ) เทศบาลตำบลบางปลา2558

วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา

            เทศบาลตำบลบางปลา ได้จัดโครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (ให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ถูก กฎหมายจราจร) เทศบาลตำบลบางปลา
 ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช ที่มีส่วนรับผิดชอบการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถในกลุ่มเด็กและเยาวชนใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อเป็นการสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึก การกู้ชีพกู้ภัยและตระหนักถึงความปลอดภัยและส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม 

             ๒
.วัตถุประสงค์

             ๒.๑  เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นต่อผู้ประสบภัย และขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างถูกหลักการขับขี่ปลอดภัย
  ถูกกฎหมายและเป็นเครือข่ายอาสาสมัครในการระวังภัยในการขับขี่ปลอดภัยในชุมชน
             ๒.๒  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมได้นำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
             ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

             ๒.๔  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info