โครงการเสริมศักยภาพพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2558

                เทศบาลตำบลบางปลาได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันสาธารณภัย จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรก และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย ซึ่งเป็นผลให้ความสามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และส่วนราชการในเขตพื้นที่ได้

                ๒.วัตถุประสงค์

                       ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  มาตรการ และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

                       ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

                       ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการระงับอัคคีภัย ควบคุมเพลิงไหม้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สามารถสนธิกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info