โครงการสานสัมพันธ์รักจากมือลูก

กิจกรรม

1. สอนฝึก สาธิต การนวด ให้กับเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ งบประมาณ    เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info