ครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางปลา

กิจกรรม

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ    เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบางปลา 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info