โครงการเด็กและเยาวชนจะปลอดภัย  หากใส่ใจการปฐมพยาบาล

กิจกรรม

 อบรม สร้างความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้อต้น ให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมศึกษาจำนวน  105  คนได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก

สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาครงบประมาณ    เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info