โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลดและแยกขยะจากแหล่งกำเนิด)

กิจกรรม

 1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการประเภทของขยะ และการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลา

และนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และประชาชนทั่วไป  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยะ ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา

งบประมาณ    เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบางปลา
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info