โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบางปลา

กิจกรรม

1.      จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการโรคไข้เลือดออกและการดูแลรักษาพยาบาล การควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนในเขต อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และประชาชนทั่วไป

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร

2.      ออกรณรงค์ควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

งบประมาณ    เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบางปลา

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info