โครงการคลองสวย น้ำใส เทศบาลตำบลบางปลา   ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

กิจกรรม

1. ทำพิธีเปิดโครงการ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา เป็นประธาน

2. เชิญสถานประกอบการ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงาน และประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

3. มีกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์  Micro –Organism

4.  มีกิจกรรมพัฒนา เก็บกวาดขยะ รักษาความสะอาด และวัชพืชริมคลองสี่วาพาสวัสดิ์

 5.   จัดอบรมเด็กนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการรักษา คลองสี่วาพาสวัสดิ์

และสอนวิธีทำถังรักษ์น้ำ (ถังดักไขมัน แบบง่ายๆ ในครัวเรือน)    

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ    เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบางปลาระยะที่ 2

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info