โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ พวกเราห่วงใย ผู้สูงอายุ

กิจกรรม

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ

ตามหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)  ให้กับผู้สูงอายุ  อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนนำสุขภาพ ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป 

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร

2.      กิจกรรมออกตรวจประเมิน คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

งบประมาณ    เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info