โครงการ  ชุมชนปลอดขยะ (เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย   โดยการมีส่วนร่วม   ของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ)  เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ 2559  งบประมาณ  : เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลบางปลา  จำนวน  100,000  บาท

กิจกรรม   1. อบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มประชาชนและเยาวชน เรื่องการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก  3R    ในวันที่ 26 27 มกราคม  2559
                2. เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตามชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา                                               
                3.  ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ  กับหน่วยงานที่มีผลด้านการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  จังหวัดลพบุรี
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info