โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยทีมหมอครอบครัว เทศบาลตำบลบางปลา) ประจำปีงบประมาณ  2559

งบประมาณ  : เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลบางปลา  จำนวน  60,000  บาท

กิจกรรม   1. อบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ภาวะซึมเศร้า                 2. เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตามชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  วันที่ 21  มกราคม  2559                                          
           3.  ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่  22  มกราคม  2559

 


 
       

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info